LIVAS PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

1. Termini
Klients – jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai arī ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Livas sniegtos pakalpojumus.
Personas dati – jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija, ko mēs esam ieguvuši sadarbības laikā ar Jums.
Apstrāde – jebkura ar personas datiem veikta darbība, tai skaitā, vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves nodrošināšana, pieprasījumu veikšana, nodošana un tml.

2. Datu pārzinis
Šajā Politikā norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "LIVAS KTV", vien.reģ.nr. 40003637208, juridiskā adrese: Vidrižu iela 1, Rīga, LV-1006, Latvija, (turpmāk – Livas).

3. Šī dokumenta mērķis
3.1. Politika izstrādāta, lai nodrošinātu un informētu Klientus par Livas realizēto Personas datu apstrādi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3.2. Šajā Personas datu apstrādes politikā (turpmāk – Politika) ir sniegta informācija par to, kādā kārtībā Livas apstrādā tās Klientu personas datus. Šajā Politikā noteiktais attiecināms uz visiem Livas Klientiem, kuri ir izmantojuši, vai arī ir izteikuši vēlēšanos izmantot Livas sniegtos pakalpojumus, tai skaitā attiecībās ar Klientiem, kas tikušas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.
3.3. Šajā Politikā ir aprakstīti vispārīgi Livas realizētās Personas datu apstrādes principi, Detalizētāka informācija par konkrēta pakalpojuma sniegšanas ietvaros veiktu Personas datu apstrādi var būt aprakstīta arī konkrētā pakalpojumu sniegšanas līgumā vai informācijā mājas lapā pie attiecīgā pakalpojuma apraksta.
3.4. Livas mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas noteikumi, par kurām Livas nenes atbildību.

4. Personas datu kategorijas
Gadījumā, ja Jūs esat mūsu Klients, esat bijis mūsu Klients, vai arī esat izteicis vēlēšanos kļūt par mūsu Klientu, tad pakalpojuma sniegšanas nolūkā sadarbības gaitā, mēs no jums iegūstam un apstrādājam šādus Personas datus:
4.1. Identifikācijas dati: piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
4.2. Pakalpojuma ierīkošanas, nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkos iegūtie dati: pakalpojuma ierīkošanas adrese, rēķina nosūtīšanas adrese (e-pasts, dzīvesvietas adrese), bankas konta informācija, dati par līguma izpildi vai neizpildi, izmantotie pakalpojumu veidi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, Jūsu iesniegumi, pieprasījumi, sūdzības saistībā ar pakalpojumu, t.sk., tie, kas saņemti čatā, kā arī noslodzes dati, kas tiek apstrādāti, lai pārraidītu informāciju pa elektronisko sakaru tīklu vai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, izņemot pārraidāmās informācijas saturu;
4.3. Kontaktinformācija: dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis, e-pasts;
4.4. Saziņas dati: dati, kas iegūti, kad Klients apmeklē Livas klientu apkalpošanas centrus, tai skaitā, video un audio ieraksts, sazinās ar Livas telefoniski, e-pastā, čatā un pa citiem saziņas līdzekļiem, piemēram, sociālajos medijos, kā arī dati, kas iegūti Klientam apmeklējot Livas tīmekļa vietnes, piedaloties Klientu aptaujās, reklāmas aktivitāšu ietvaros, kā arī aktivitātēm, kas saistītas ar mūsu pakalpojumiem vai citām aktivitātēm sociālajos tīkos;
4.5. Saglabājamie dati: normatīvajos aktos noteiktie noslodzes dati, atrašanās vietas dati un ar tiem saistīti dati, kas nepieciešami, lai identificētu elektronisko sakaru pakalpojumu abonentu vai lietotāju.
4.6. Sīkdatnes: Sīkāk, lūdzu, lasiet vietnes sadaļā Sīkdatņu administrēšana.

5. Personas datu Apstrādes tiesiskais pamats un mērķis
5.1. Līguma noslēgšanas un izpildes vajadzībām: Livas apstrādā Klientu Personas datus, lai noslēgtu un izpildītu pakalpojumu līgumus, lai nodrošinātu Klienta datu aktualitāti un precizitāti, lai nodrošinātu ar līguma izpildi saistīto saziņu, lai informētu Klientus par izmaiņām līgumos vai pakalpojumu sniegšanas gaitā, lai izrakstītu un piegādātu rēķinus par pakalpojumiem, kā arī, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, piemēram, pēc Klienta pieprasījuma pārliecinātos par pakalpojuma ierīkošanas iespējām;
5.2. Pakalpojumu sniegšanas procesa pārvaldības interesēs: nolūkā uzlabot pakalpojuma un komunikācijas procesu, kā arī, lai veiktu darbinieku apmācību, nodrošinātu pierādījumus veiktajiem darījumiem, saņemtajiem Klienta pieprasījumiem un tā sniegtajām piekrišanām, sadarbības gaitā veiktajai komerciālajai komunikācijai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī Livas darbinieku un Klientu drošības nodrošināšanai, Livas var veikt telefonsarunu, Klientu apkalpošanas centros veiktās komunikācijas, kā arī tiešās pārdošanas aģentu veikto sarunu audioierakstu.
5.3. Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus: Livas nodrošina saglabājamo datu (skat. Politikas 4.6.punktu) apstrādi Elektronisko sakaru likumā, Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā, tai skaitā, nodošanu valsts iestādēm. Tāpat arī Livas veic Klientu darījumu datu apstrādi, tai skaitā, var veikt nodošanu attiecīgām valsts iestādēm vai auditoriem, lai nodrošinātu savas darbības atbilstību likumam “Par grāmatvedību”.
5.4. Prasījuma tiesību realizēšanas interesēs: Livas var realizēt prasījuma tiesības pret Klientu saistībā ar nenokārtotām parāda saistībām, Livas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, var cedēt prasījuma tiesības pret klientu ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem;
5.5. Pakalpojumu kvalitātes un iekšējo biznesa organizēšanas procesu uzlabošanas interesēs: Livas pastāvīgi uzlabo pakalpojumu sniegšanas procesu, pilnveidot tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, un tml., Livas var apstrādāt Klientu Personas datus testa režīmā šādu sistēmu un pakalpojumu testēšanai.
5.6. Livas īpašuma, darbinieku un Klientu drošības aizsardzības interesēs: Livas veic videonovērošanu Livas Klientu apkalpošanas centros, kā arī administratīvajā birojā nolūkā identificēt pārkāpējus apdraudējuma gadījumā.
5.7. Reklāmai un individuālu piedāvājumu nosūtīšanai: Livas sūta klientiem individuālus piedāvājumus un preču un pakalpojumu reklāmas, ja Klients nav no tā atteicies. Personas, kuras nav Klienti, var piekrist šādu reklāmu un individuālu piedāvājumu saņemšanai.

6. Personas datu saņēmēji
6.1. Jūsu Personas datu apstrādei, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanas nolūkos, Livas var izmantot pakalpojumu sniedzējus, kas veiks Jūsu Personas datu apstrādi. Livas sadarbojas ar reklāmas aģentūrām, parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, rēķinu izrakstīšanas un piegādes pakalpojumu sniedzējiem.
6.2. Livas veiktā personas datu apstrāde notiek tikai Eiropas savienībā/ Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros.

7. Datu glabāšana un tehniskā drošība
7.1. Livas, normatīvajos aktos noteiktajos ietvaros un kārtībā, nodrošina Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas, tai skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
(a) datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
(b) ugunsmūris;
(c) ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
(d) citi pasākumi, atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.
7.2. Livas glabā un apstrādā Klientu personas datus, kamēr pastāv kāds no tālāk minētajiem Personas datu apstrādes pamatiem:
(a) ir spēkā Klienta noslēgtais pakalpojumu vai preču iegādes līgums;
(b) termiņā, kas normatīvajos aktos noteikts Livas vai Klienta savstarpējo prasījuma tiesību realizēšanai pēc līguma termiņa beigām;
(c) termiņā, kas Livas noteikts normatīvajos aktos paredzēto obligāto pienākumu izpildes nolūkos;
(d) kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgajai Personas datu apstrādei, ja nepastāv cits Personas datu apstrādes pamats.
7.3. Izbeidzoties 7.2. punktā noteiktajiem Personas datu apstrādes pamatiem, Livas rīcībā esošie Personas dati tiek dzēsti.

8. Klienta tiesības un informāciju un datu labošana
8.1. Livas nodrošina Klientiem (datu subjektiem) šādas tiesības saistībā ar Personas datu Apstrādi:
(a) Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
(b) Iebilst pret savu Personas datu apstrādi, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;
(c) Prasīt savu Personas datu dzēšanu, bet tikai gadījumos, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Klienta piekrišanu, kā arī gadījumos, kad Livas vairs nav normatīvajos aktos noteiktā tiesiskā pamata Personas datu apstrādei;
(d) Prasīt savu Personas datu Apstrādes ierobežošanu saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Livas izvērtē, vai Klientam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu;
(e) Saņemt informāciju, vai Livas apstrādā Personas Klienta personas datus, kā arī piekļūt tiem;
(f) Saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam. Livas šādā gadījumā ir tiesības piemērot samērīgu samaksu par datu nodošanu atbilstoši šādas datu nodošanas radītajām izmaksām;
(g) Atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei gadījumos, ja tā tiek veikta uz piekrišanas pamata;
(h) Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja ar šādu lēmumu pieņemšanu Jums tiek radītas tiesiskās sekas, vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, vai arī, ja Klients ir devis nepārprotamu piekrišanu. Jebkurā gadījumā, ja Livas balstīs lēmumu uz Klienta datu automatizētu apstrādi vai profilēšanu, Klients par to tiks informēts un tam tiks nodrošinātas tiesības iebilst;
(i) Iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka Livas veiktā Personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
8.2. Klients var iesniegt pieprasījumus par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē Livas klientu apkalpošanas centros:
(a) uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
(b) elektroniskā pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz info@Livas.lv.

9. Komerciālie paziņojumi
9.1. Ievērojot normatīvo aktu prasības, Livas nosūtīs Klientiem informāciju par saviem piedāvātajiem pakalpojumiem līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, kā arī dažādiem jaunumiem saistībā ar Livas piedāvātajiem pakalpojumiem, piemēram, interesantiem televīzijas raidījumiem un tml., izmantojot e-pasta adresi, ko Livas ieguvis, noslēdzot ar Jums pakalpojumu līgumu, izņemot, ja līguma noslēgšanas laikā nebūsiet noteikti atteicies no šādu piedāvājumu un jaunumu saņemšanas. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no turpmākas šādu e-pastu saņemšanas, izmantojot attiecīgajā e-pastā nodrošināto automatizēto bezmaksas iespēju atteikties, vai arī nosūtot iesniegumu uz mūsu e-pasta adresi: dati@Livas.lv.
9.2. Mēs pārtrauksim jums jaunumu un piedāvājumu sūtīšanu tiklīdz būsim apstrādājuši Jūsu pieprasījumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ilgt līdz trim diennaktīm.
9.3. Saziņu, tajā skaitā, par komerciālajiem piedāvājumiem, Livas var veikt arī izmantojot automātiskās zvanīšanas iekārtas.

10. Citi noteikumi
10.1. Šī Politika Klientiem ir pieejama Livas mājas lapā www.Livas.lv, kā arī Livas klientu apkalpošanas centros.
10.2. Livas var veikt papildinājumus un izmaiņas šajā Politikā, informējot par šādām izmaiņām Klientus e-pastā, kā arī ievietojot atjaunināto Politiku mājas lapā.