Sīkdatnes ir mazi teksta faili, ko var izmantot tīmekļa vietnēs, lai lietotāja pieredzi padarītu efektīvāku.

Atbilsto ši normatīvo aktu prasībām, mēs drīkstam saglabāt sīkdatnes jūsu ierīcē, ja tās ir nepieciešamas, lai nodro šinātu šīs vietnes darbību.

Citu veidu sīkdatņu lieto šanai mums nepiecie šams saņemt Jūsu piekri šanu.

šajā vietnē tiek izmantotas dažādu veidu sīkdatnes. Mūsu vietnē tiek izvietotas arī vietnē pieejamo tre šo personu nodro šināto pakalpojumu sniedzēju sīkdatnes.

Jūs varat jebkurā laikā mainīt vai atsaukt savu piekri šanu, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes sadaļu Sīkdatņu administrē šana.

Privātuma politikā varat uzzināt, kas mēs esam, kā jūs varat ar mums sazināties un kā mēs apstrādājam personas datus.